برنامه امتحانات پایان ترم

برنامه امتحانات پایان ترم تمام رشته ها پس از تایید گروه های آموزشی اعلام خواهد شد.