تلفن و آدرس دانشگاه

آدرس : سنندج -بها ران – خیابان قرادیان -مرکز آموزش عالی طباطبایی

کدپستی : ۳ ۰ ۳ ۸۹ – ۶۶۱۵۷

تلفن : ۰۸۷-۳۳۱۵۷۱۲۲