ریاست و معاونت

ریاست دانشگاه :
دکتر هوشنگ کلهری
معاونت :
دکتر اردشیر صادقی