کاردانی

مدیریت دولتی 
مدیریت صنعتی 
مدیریت بازرگانی 
حسابداری 
کامپیوتر نرم افزار 
عمران 
شیمی 
برق – قدرت 
برق – الکترونیک 
مکانیک 
روانشناسی 
متالوژی 
بهداشت 
بیمه